Kao osnovni preduvjet za pristup elektroničkim uslugama Porezne uprave je posjedovanje elektroničke vjerodajnice unutar sustava NIAS (Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav). Ovisno o vrsti poreznog obveznika i traženoj elektroničkoj usluzi sustav ePorezna-JPPU zahtjeva različitu sigurnosnu razinu NIAS vjerodajnice. Ovisno o vrsti vjerodajnice korisnik treba provesti potrebne tehničke radnje prema uputama izdavatelja vjerodajnice (instalacija aplikacije na pametni telefon ili računalo, podrške za pametnu karticu i sl.).

Za pristup elektroničkim uslugama Porezne uprave mogu se koristiti slijedeće vjerodajnice:

  • vjerodajnice niske sigurnosne razine (1) (primjerice ePass, ePošta, AAI@EduHr korisničko ime i lozinka) – omogućuju pristup ograničenom skupu usluga,

  • vjerodajnice značajne sigurnosne razine (2) (primjerice mToken, Fina Soft certifikat, token/m-token uređaji banaka koje su povezane sa sustavom NIAS) – omogućuju pristup svim uslugama osim onima koje zahtijevaju napredni elektronički potpis,

  • vjerodajnice visoke sigurnosne razine (3) (primjerice eOI - elektronička osobna iskaznica, AKD certifikat, FinaCert RDC osobni i poslovni certifikati) – omogućuju pristup svim uslugama.


Građani mogu koristiti sve osobne vjerodajnice dostupne unutar sustava NIAS.

Građanin koji je ujedno i osoba ovlaštena za zastupanje poslovnog subjekta (vlasnik obrta, direktor, član uprave,…) može koristiti i poslovnu vjerodajnicu za sebe kao građanina (npr. poslovni certifikat Fine ili AKD-a).

Osobe ovlaštene za zastupanje poslovnog subjekta mogu koristiti sve osobne i poslovne NIAS vjerodajnice za pristup sustavu ePorezna-JPPU. Sustav će prepoznati da se radi o ovlaštenoj osobi te će pokrenuti registraciju korisnika. U postupku registracije korisniku će se dodijeliti potrebna ovlaštenja.

Prokurist se ne može automatski registrirati za korištenje sustava ePorezna jer ne može prenositi ovlaštenja na drugu osobu. Zakonski zastupnik može prokuristi dodijeliti ovlaštenje na NIAS vjerodajnicu za korištenje sustava ePorezna kroz modul "Upravljanje ovlaštenjima" ili putem obrasca punomoći.

Za dostavu obrazaca koji zahtijevaju elektronički potpis potrebno je posjedovati kvalificirani certifikat izdan od nacionalnog izdavatelja certifikata (elektronička osobna iskaznica, AKD / Fina osobni ili poslovni certifikati).

Za ulazak u aplikaciju slijedite sljedeću poveznicu: ULAZ


DODJELA OVLAŠTENJA PUTEM APLIKACIJE I PUTEM OBRASCA PUNOMOĆI

Porezni obveznik/Opunomoćitelj ima mogućnost ovlastiti drugu osobu da u njegovo ime u poreznom postupku poduzima radnje koje se odnose na korištenje elektroničkih usluga Porezne uprave. Porezni obveznik može putem aplikacije ePorezna-JPPU u modulu administracije dodijeliti ovlaštenja drugoj osobi. Ako porezni obveznik nema niti jednu NIAS vjerodajnicu kojom bi mogao pristupiti sustavu ePorezna-JPPU može dodijeliti ovlaštenja i putem obrasca punomoći kojeg vlastoručno potpisuju porezni obveznik (opunomoćitelj) i opunomoćenik te ga predaju službenoj osobi u ispostavi Porezne uprave. Obrazac punomoći može se popuniti putem web obrasca dostupnog na sljedećoj poveznici: Obrazac punomoći

Procedura dostave punomoći u Poreznu upravu opisana je u dokumentu „Aktivnosti vezane za davanje punomoći“.

Ako se na punomoći odabere usluga „Upravljanje ovlaštenjima“ smatra se da je punomoć dana za najvišu razinu ovlaštenja koja omogućuje opunomoćeniku pregledavanje, ukidanje i dodjeljivanje ovlaštenja trećoj osobi za bilo koju uslugu ePorezna-JPPU, ali za tog poreznog obveznika.

U vezi s poduzimanjem radnji koje se odnose na korištenje elektroničkih usluga Porezne uprave po opunomoćeniku, primjenjuju se odredbe Općeg poreznog zakona (NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 42/20 i 114/22) i supsidijarno odredbe Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine, 47/09).

Korisnik NIAS vjerodajnice-digitalnog certifikata koji nije zakonski zastupnik (odgovorna osoba) u poslovnom subjektu na koji glasi certifikat, a želi koristiti taj certifikat za vlastite potrebe kao građanin ili fizička osoba, obrtnik, može dobiti ovlaštenja putem obrasca punomoći. Obrazac punomoći se popunjava putem web obrasca punomoći za opunomoćitelja. Na poveznici „Obrazac punomoći“ se odabere opcija „Ja sam opunomoćitelj“ ili u dijelu „Datoteke za preuzimanje“ odabere se „Obrazac punomoći – opunomoćitelj“.

Porezni obveznik, građanin ili fizička osoba, obrtnik (Opunomoćitelj) koji je ujedno i korisnik certifikata (Opunomoćenik) na obrascu punomoći se potpisuje na mjesto predviđeno za potpis opunomoćitelja i opunomoćenika te ga dostavlja Poreznoj upravi.


Ukidanje ovlaštenja i opoziv punomoći

Porezni obveznik koji je elektroničkim putem ovlastio ili putem punomoći opunomoćio drugu osobu da u njegovo ime u poreznom postupku poduzima radnje koje se odnose na korištenje elektroničkih usluga Porezne uprave, može putem aplikacije ePorezna-JPPU opozvati dana ovlaštenja u modulu administracije.

Porezni obveznik, koji je putem obrasca punomoći ovlastio (opunomoćio) drugu osobu da u njegovo ime u poreznom postupku poduzima radnje koje se odnose na korištenje elektroničkih usluga Porezne uprave, može i opozvati punomoć korištenjem obrasca „Izjava o opozivu punomoći“. Izjavu o opozivu punomoći predaje službenoj osobi u ispostavi Porezne uprave.


Odregistracija ovlaštenika i otkaz punomoći

Opunomoćenik koji je putem obrasca punomoći ili elektroničkim putem dobio ovlaštenja u sustavu ePorezna, da u ime poreznog obveznika (opunomoćitelja) u poreznom postupku poduzima radnje koje se odnose na korištenje elektroničkih usluga Porezne uprave, može otkazati ovlaštenja korištenjem opcije „Odregistracija“ dostupne unutar aplikacije ePorezna-JPPU. Ako korisnik više nema potrebnu vjerodajnicu za pristup sustavu, odregistracija je dostupna i bez prijave u sustav kroz izbornik na početnom ekranu za ulazak u aplikaciju (Ulaz/Odregistracija) gdje se otkaz ovlaštenja vrši preko email adrese korisnika.

Opunomoćenik koji je putem obrasca punomoći dobio ovlaštenja u sustavu ePorezna da u ime poreznog obveznika (opunomoćitelja) u poreznom postupku poduzima radnje koje se odnose na korištenje elektroničkih usluga Porezne uprave, može otkazati punomoć i korištenjem obrasca „Izjava o otkazu punomoći“. Ispunjenu izjavu o otkazu punomoći predaje službenoj osobi u ispostavi Porezne uprave.


ODJAVA KORIŠTENJA ELEKTRONIČKE USLUGE

Porezni obveznik, odnosno osoba ovlaštena za zastupanje poslovnog subjekta (vlasnik obrta, direktor, član uprave,…) koja posjeduje ili je posjedovala vjerodajnicu za pristup sustavu, a koja je registrirana u sustavu ePorezna-JPPU elektroničkim putem može odjaviti korištenje elektroničke usluge Porezne uprave putem opcije „Odregistracija“ unutar aplikacije ePorezna-JPPU. Ako osoba više nema potrebnu vjerodajnicu za pristup sustavu, odregistracija je dostupna i bez prijave u sustav kroz izbornik na početnom ekranu za ulazak u aplikaciju (Ulaz/Odregistracija) gdje se odjava korištenja elektroničke usluge vrši preko email adrese korisnika.

Ako porezni obveznik, odnosno osoba ovlaštena za zastupanje poslovnog subjekta (vlasnik obrta, direktor, član uprave,…) ne posjeduje niti jednu NIAS vjerodajnicu te nema pristup email adresi preko koje je registrirana, odjava korištenja elektroničke usluge Porezne uprave moguća je i korištenjem obrasca „Izjava o odjavi korištenja sustava ePorezna-JPPU“.

Gore navedeno odnosi se na porezne obveznike koji su u tom trenutku osobe ovlaštene za zastupanje poslovnog subjekta, a žele se odregistrirati odnosno odjaviti iz sustava ePorezna-JPPU. Sustav Porezne uprave za porezne obveznike koji više nisu osobe ovlaštene za zastupanje poslovnog subjekta vrši automatsku odregistraciju.