Predaja zahtjeva

NIAS vjerodajnice niske razine sigurnosti (1)

 • Zahtjev za izdavanje porezne potvrde

  • potvrda o stanju duga

   - izdaje se u svrhu bankovnog poslovanja,

   - sudjelovanja na javnom natječaju,

   - za potrebe HZZ-a,

   - dobivanja potpore i dr.

  • potvrda o visini dohodaka i primitaka (kalendarska godina, tromjesečje, mjesec, počevši od početka 2014.)

   - u svrhu reguliranja prava na dodjelu stipendije,

   - reguliranja prava iz sustava socijalne skrbi,

   - subvencioniranja i/ili utvrđivanja cijene vrtića,

   - obrade EU obrazaca,

   - bankovnog poslovanja,

   - na osobni zahtjev i dr.

  • potvrda o visini dohotka (kalendarska godina od 2005. do 2013.)

   - za potrebe Općinskog suda,

   - MUP-a,

   - osobni zahtjev i dr.

  • potvrda o rezidentnosti/nerezidentnosti

   - u svrhu reguliranja statusa rezidentnosti/nerezidentnosti

  • potvrda o imovnom stanju

   - za oslobođenje od plaćanja upravne pristojbe,

   - oslobođenje od plaćanja javnobilježničke pristojbe i dr.

 • Izdavanje/izmjena PK (Porezne kartice) – zahtjev kojim se traži izdavanje ili upis promjena podataka na Obrascu PK (osobni odbitak, pripadnost općini/gradu i ostali podaci bitni za utvrđivanje predujma poreza na dohodak od nesamostalnog rada)

NIAS vjerodajnice značajne razine sigurnosti (2)

 • Zahtjev za zastaru

 • Zahtjev za prigovor/žalbu

 • Zahtjev za registriranje za potrebe poreza na dodanu vrijednost (Obrazac P-PDV)

 • Prijava u registar poreznih obveznika (RPO)

 • Zahtjev za izmjenom podataka u registru poreznih obveznika

 • Zahtjev za povrat doprinosa iznad najviše osnovice

 • Zahtjev za ovjeru PKK

 • Prijedlog za sklapanje upravnog ugovora za građane

 • Prijedlog za sklapanje porezne nagodbe


Predaja obrazaca

 • Obrazac ZPP-DOH - Zahtjev za priznavanjem prava na porezne olakšice u godišnjem obračunu

 • Obrazac INO–IZJAVA

 • Obrazac INO–DOH

 • Obrazac JOPPD

 • Diplomati - P-DIP

 • Preknjiženja


Profil poreznog obveznika - uvidi

 • Moj JOPPD - uvid u ukupne primitke, obračunate doprinose i poreze po pojedinim isplatiteljima iskazanim u JOPPD obrascu

  • Uvid u IP1/IP2 - uvid u podatke o plaći, mirovini, doprinosima, porezu i prirezu koji ulaze u godišnji obračun

  • Uvid u IP3 - uvid u podatke o plaći, mirovini, doprinosima, porezu i prirezu koji ne ulaze u godišnji obračun

 • Porezna knjigovodstvena kartica (PKK)

  • Plaćanje poreza, doprinosa i drugih javnih davanja putem barkoda - mogućnost generiranja bar koda s podacima za plaćanje za sve vrste prihoda.

 • Porezna kartica – uvid u podatke Obrasca PK - sadrži podatke o osobnom odbitku (neoporezivom dijelu dohotka), pripadnosti općini/gradu i ostale bitne podatke radnika, umirovljenika odnosno fizičke osobe koja ostvaruje primitke po osnovi nesamostalnog rada.

 • Korisnički pretinac – uvid u sve poruke Porezne uprave namijenjene poreznom obvezniku

 • Informacije o poreznom obvezniku - osnovni podaci iz Registra poreznih obveznika (RPO)

 • Obveze - uvid u evidenciju trenutno važećih obveza prema Poreznoj upravi

 • Ovlaštenici – uvid u ovlaštenja (opunomoćenja ili zastupstva) poreznog obveznika

  • Ovlaštenici poreznog obveznika u sustavu ePorezna-JPPU

  • Ovlaštenici poreznog obveznika iz Registra poreznih obveznika

  • U Registru poreznih obveznika porezni obveznik je ovlašten za


Administracija – modul za upravljanje ovlaštenjima u sustavu

 • Građanin može ovlastiti drugu osobu da u njegovo ime u poreznom postupku poduzima radnje koje se odnose na korištenje elektroničkih usluga Porezne uprave te upravljati ovlaštenjima.